Zaproszenie na warsztaty strategiczne dotyczące budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania

Plakat - zaproszenie na warsztaty strategiczne dotyczące budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania.

Zarząd naszego Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do włączenia się w proces budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania na kolejny okres programowania.

W dniach 6-10 czerwca na terenie wszystkich członkowskich gmin naszego Stowarzyszenia, odbędą się warsztaty strategiczne – spotkania, podczas których będziemy się wsłuchiwać w głos naszych mieszkańców, tak aby przygotować strategię odpowiadającą na potrzeby społeczności lokalnych i wychodzącą naprzeciw ich aspiracjom.

Spotkanie w Ornontowicach odbędzie się 7 czerwca godz. 12.00, sala 301 w Urzędzie Gminy Ornontowice.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie spotkania. 

Spotkania poprowadzą przedstawiciele Fundacji Socjometr z Krakowa.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 „Wsparcie przygotowawcze II” objętego PROW na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!