Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej

Grafika promocyjna z napisem: inwestycje w Gminie Ornontowice.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od 10 października 2022 r. będzie kontynuowana realizacja zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej” przez nowego Wykonawcę.
Przypominamy, że poprzedni Wykonawca opuścił placu budowy i odstąpił od dalszej realizacji zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (Gminy Ornontowice).

Wybrany w postępowaniu nowy Wykonawca dokończy przerwane roboty związane z budową sieci wodociągowej oraz zrealizuje zadanie w części dotyczącej budowy przyłączy do budynków przy ul. Polnej od nr 1 do nr 19.
Planowany termin zakończenia robót do 30 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.
Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy tut. Urzędu