Zapotrzebowanie na zakup węgla – ankieta

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z prowadzonymi przez Sejm RP pracami nad ustawą, która umożliwi gminom sprzedaż węgla dla swoich mieszkańców po preferencyjnych cenach, prowadzimy wstępne ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla.

Zgodnie z projektem ustawy (wersja wg stanu na dzień 21.10.2022 – ustawa została uchwalona przez Sejm, następnie trafi pod obrady Senatu) mieszkaniec wnioskujący o zakup będzie składał oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej, jaka będzie określona w rozporządzeniu. Wstępny projekt zakłada 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. i 1,5 tony od 01.01.2023 r.

Mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla prosimy o wypełnienie druku: ZAPOTRZEBOWANIE NA WĘGIEL – Gmina Ornontowice, który zawiera następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • adres gospodarstwa domowego,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • określenie rodzaju i ilości węgla.

Zgłoszenia mogą dokonywać mieszkańcy Gminy Ornontowice (osoby fizyczne), którzy posiadają piec węglowy i dokonały stosownego zgłoszenia źródła ciepła do CEEB oraz spełniają warunki
do otrzymania dodatku węglowego.

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na przygotowanym druku do dnia 31 października br. w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice (do skrzynki usytuowanej przy wejściu do Urzędu).

UWAGA: Zgłoszenie nie jest wnioskiem i nie gwarantuje otrzymania węgla. Zapotrzebowanie dotyczy możliwości zakupu węgla.