DODATEK WĘGLOWY – NOWELIZACJA

DODATEK WĘGLOWY – NOWELIZACJA

Poniższe zmiany dotyczą także dodatków dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania są piece zasilane paliwem: pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG oraz dodatków elektrycznych.

W dniu 3 listopada 2022 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o dodatku węglowym. Nowe przepisy przewidują m.in.:

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”).

Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych zamieszkujących w odrębnych (samodzielnych) lokalach pod jednym adresem zamieszkania (np. dwa domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania czy budynek wielolokalowy bez wydzielonych numerów lokali), jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.
W tym przypadku należy podjąć formalne kroki, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

W związku z powyższym do wniosku o dodatek węglowy należy dołączyć zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o samodzielności lokalu:

https://sekap.finn.pl/pzmikolow/#!/karta_uslugi/57588/wydanie-zaswiadczenia-o-samodzielnosci-lokali
lub złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o toczącym się postępowaniu w sprawie nadania lokalowi odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

  • Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB.

Osoby które otrzymały decyzję odmowną z uwagi na wpisanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków po 11 sierpnia 2022 roku lub brak takiego wpisu, mogą ponownie złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

W przypadku braku zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB organ z urzędu dokonuje takiego wpisu.

W powyższych przypadkach, osoby których wnioski pozostały bez rozpoznania lub które otrzymały decyzje odmowne, powinny ponownie złożyć wniosek o dodatek węglowy, który może zostać przyznany wyłącznie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i spełnianiu pozostałych warunków wynikających z ustawy.

Wnioski o dodatek węglowy należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Żabik 9 lok. 6 i 9; tel. 32 235-45-03, 796-076-480.

Poniżej link do poradnika Ministerstwa Klimatu i Środowiska do ustawy o dodatku węglowym po nowelizacji obowiązującej od dnia 3 listopada br.

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego