Informacja o Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Grafika promocyjna Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Katowicach, informujemy, iż w dniach od 13 do 31 stycznia 2023 r. na terenie województwa śląskiego prowadzone jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie ma charakter cykliczny – odbywa się dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Dostarcza ono informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

W załączonej broszurze informacyjnej zawarto zestaw podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.