Konsultacje projektów uchwał

Grafika Konsultacje

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Nr 0050.0692.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (konsultacje z organizacjami pozarządowymi):

Zarządzenie Nr 0050.0693.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zarządzenie Nr 0050.0694.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice (konsultacje z organizacjami pozarządowymi):

Zarządzenie Nr 0050.0695.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice:

Zarządzenie Nr 0050.0696.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (konsultacje z organizacjami pozarządowymi):

Zarządzenie Nr 0050.0697.2023 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych: