Aktualizacja wykazów przedsiębiorców świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Ornontowice

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Poniżej publikujemy zaktualizowane wykazy przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Ornontowice z podziałem na świadczenie usług w zakresie:

– opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

– opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych.

Zwracamy uwagę, aby eksploatując przydomową oczyszczalnię ścieków posiadać zawartą umowę i korzystać z usług tylko tych dwóch przedsiębiorców, którzy zgłosili do Wójta Gminy Ornontowice gotowość ich świadczenia dla przydomowych oczyszczalni ścieków – Wykaz przedsiębiorców POŚ.

Ponadto, publikujemy informację o obowiązkach w zakresie gospodarki ściekowej na terenach nieskanalizowanych.