Informacja o przyznaniu dotacji celowej

Grafika: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z Budżetu Gminy Ornontowice na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy Ornontowice, których realizacja odbędzie się w 2023 r.

Link do BIP: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/31371739