Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Symbole narodowe - Flaga i Godło RP

Gmina Ornontowice prowadzi nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany w całości w ramach Funduszu Solidarnościowego. Naszej gminie przyznano środki finansowe w ramach Funduszu w wysokości 33.600,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wspólnie z nimi zamieszkującymi, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

–   dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Limit w ramach 1 miejsca to maksymalnie 240 godzin. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyznaniu usług opieki wytchnieniowej decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria programu (druki do pobrania w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach).

Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin w ramach programu na 2023 rok, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej w ramach tej edycji.

Wnioski można pobierać i składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, w godzinach pracy, od poniedziałku do piątku, tel. 32/23-54-503 lub 794-403-158.