Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Grafika: Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Poniżej zamieszczamy Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwał Rady Gminy Ornontowice:

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024:

Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ornontowice na lata 2024-2028: