„Zdrowo i bezpiecznie w UG Ornontowice”

Logotypy.

Urząd Gminy Ornontowice na podstawie podpisanej umowy nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-002E/23-00 z dnia 18.10.2023 r. realizuje projekt pn. „Zdrowo i bezpiecznie w UG Ornontowice”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Projekt realizowany jest w terminie od 30 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Projektem objętych zostanie 49 pracowników Urzędu Gminy Ornontowice w tym 41 kobiet
i 8 mężczyzn.

Wydatki kwalifikowane: 145 600,00 zł

Dofinansowanie UE: 123 760,00 zł

Celem głównym projektu jest pozostanie w zatrudnieniu oraz eliminacja lub umiejętność radzenia sobie z czynnikami negatywnie wpływającymi na zdrowie pracowników np. takimi jak stres. Cel zostanie zrealizowany poprzez objęcie wsparciem 49 pracowników (K – 41, M – 8) zatrudnionych
w Urzędzie Gminy Ornontowice na podstawie umowy o pracę na przynajmniej 1/2 etatu. Wsparcie będzie obejmowało działania szkoleniowe i doradcze związane z tematyką efektywnych metod radzenia sobie z stresem. Ponadto stworzone zostaną warunki do zapewnienia ergonomii
oraz bezpieczeństwa stanowiska pracy poprzez zakup ponadstandardowego wyposażenia.