Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 01757-6935-UM1212697/23
z dnia 13 października 2023 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Klasztornej. Mającej na celu rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania “Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020″.
Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:

  • Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1.
  • Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1.

Urząd Gminy w Ornontowicach uzyskał pomoc na wyżej wymienioną operację w wysokości
55 654,00 zł, jednak nie wyższej niż 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.