Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Północ oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Ornontowicach przy ul. Solarnia/Myśliwska

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Północ oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Ornontowicach przy ul. Solarnia/Myśliwska

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00298-65150-UM1210106/22
z dnia 30 listopada 2023 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach – Północ oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Ornontowicach przy ul. Solarnia/Myśliwska. Mającej na celu rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z przykanalikami do granicy nieruchomości prywatnych w miejscowości Ornontowice. W ramach operacji rozbudowa zostanie również siec wodociągowa przy ul. Myśliwskiej i Solarnia”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach podziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:
– budowa 340 m zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.
– budowa 2 341 m systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych.

Urząd Gminy w Ornontowicach uzyskał pomoc na wyżej wymienioną operację w wysokości
3 547 430,00 zł co stanowi 100 % limitu pomocy do wykorzystania na obszar gminy w ramach limitu dostępnych środków w okresie realizacji programu. Szacunkowy całkowity koszt inwestycji wynosi: 6 250 458,65 zł.