Konsultacje projektów uchwał Rady Gminy

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Nr 0050.0849.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Zarządzenie Nr 0050.0852.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ornontowice na lata 2024-2028:

Zarządzenie Nr 0050.0846.2024 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024: