Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin i opiekunów, z terenu Gminy Ornontowice. Działania adresowane są do osób niepełnosprawnych, opiekunów tych osób, jak i członków rodzin w okresie od marca do lipca 2020 r.

Projekt zakłada następujące działania:

  • Stworzenie grupy wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Oferta ta jest skierowana do opiekunów osób niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Stworzenie grupy ma na celu integrację uczestników, nawiązanie kontaktów i współpracy
z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach wzajemnego wsparcia uczestnicy mogą wymieniać się informacjami o możliwościach korzystania z dotacji na sprzęt rehabilitacyjny na likwidowanie barier architektonicznych, na turnusy rehabilitacyjne czy zniżki na zakup leków i środków higienicznych z funduszu ochrony zdrowia. W ramach działania grupy, organizowane będą spotkania ze specjalistami np. rehabilitantem, psychologiem, dietetykiem itp. Spotkania będą odbywać się dwa razy
w miesiącu, w siedzibie Punktu Konsultacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ornontowicach przy ulicy Żabik 6/8. Przewiduje się, ze grupa będzie liczyć od 10 – 12 osób.

  • TRANSPORT dla osób z Gminy Ornontowice do placówek na terenie powiatu mikołowskiego.

Działanie to skierowane jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 25 r.ż., z terenu Gminy Ornontowice, które uczęszczają do placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu mikołowskiego W ramach pomocy zostanie, raz w miesiącu przez 5 dni roboczych
od poniedziałku do piątku, zapewniony dowóz osób niepełnosprawnych do ośrodków wsparcia.

  • Wyjazdy kulturalno – integracyjno – turystyczne dla osób niepełnosprawnych, opiekunów, członków rodzin.

Wyjazd skierowany do osób niepełnosprawnych, jak i opiekunów i członków ich rodzin. Umożliwiający osobom mającym trudności w uczestniczeniu w życiu kulturalnym, a tym samym społecznym, wzięcie udziału w wydarzeniach środowiska lokalnego a także zwiększenie aktywności.

Działania w ramach projektu są finansowane ze środków Jastrzębskiej Spółki Węglowa S.A. oraz Gminy Ornontowice.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach przy ul. Żabik 9/ 6 i 9, nr tel. 794 403 158 lub 32 235 45 03

Osoby, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego i dorabiają do swojej emerytury lub renty, od 1 marca 2020 roku mogą więcej zarobić. Zmieniły się limity przychodów i są wyższe niż w poprzednim kwartale.

Limity przychodów dotyczą rencistów oraz tych emerytów, którzy pobierają świadczenie, ale jeszcze nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. – To właśnie wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą kontrolować wysokość swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy. Świadczeniobiorca, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że z powodu przekroczenia limitów jego emerytura będzie zawieszone lub zmniejszone. Taką samą sytuację mają renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Kiedy zmniejszenie, a kiedy zawieszenie emerytury
Kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści zmieniają się co trzy miesiące. Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.
Nowe limity obowiązują od 1 marca do 31 maja 2020 r. Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli przekroczymy limity. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:
-nie przekroczymy 3639,10 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,
-przekroczenie 3639,10 zł, ale nie więcej niż 6758,20 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,
-przekroczenie 6758,20 zł – wypłata świadczenia będzie zawieszona.

Aktywność seniorów rośnie
Zwiększa się liczba pracujących seniorów. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Dane z 2018 r. pokazują, że 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. To dobra wiadomość, bo to właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. W większości, po otrzymaniu świadczenia, aktywność podejmują panie (56 proc. – dane za 2018 r.).

Beata Kopczyńska
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa śląskiego

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowanie zagrożenia. Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

W związku w powyższym prosi się mieszkańców aby w przypadku odnalezienia padłych dzików i ich szczątków na terenie Gminy Ornontowice zgłosić ten fakt do:

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32/ 326-04-30), który niezwłocznie przekazuje informację do właściwego powiatowego inspektoratu weterynarii.

Radny Adam Widenka

Informujemy, że w dniu 4 marca w godzinach 16.00-17.00 dyżur będzie pełnił radny Adam Widenka – Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. 316 (UG Ornontowice, II piętro).

Jednocześnie przypominamy, że Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła pełni dyżur w każdą środę w godzinach 16.00-17.00.

Z kolei dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywa się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca, w godz. 16.00-17.00 w Izbie Regionalnej w ARTerii CKiP.

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Do góry