Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

W związku z trwająca akcją „Zima” Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą o nieparkowanie samochodów w ciągu dróg, aby umożliwić służbom skuteczne odśnieżanie.

Urząd zwraca się także z prośbą do właścicieli posesji o bieżące usuwanie śniegu nagromadzonego na drzewach rosnących na tych posesjach w pobliżu chodników lub o przycięcie gałęzi drzew.

W związku z prowadzonymi działaniami, których celem jest redukcja ilości dzików na terenie gminy, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o bieżące przekazywanie informacji o miejscach pojawiania się dzików.
Prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe, p. Bogdanem Cieślikiem, pod nr tel.: (32) 33 06 267.

Osoba odpowiedzialna za ww. informację: Bogdan Cieślik

W okresie zimowym drogi gminne, przystanki autobusowe oraz parkingi będą utrzymywane jako białe przejezdne z podziałem na 3 rewiry, odśnieżane przy użyciu 3 ciągników rolniczych o mocy co najmniej 80 KM, wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.

Rewir 1. Bankowa, Boczna, Cicha, Graniczna, Jasna, Krótka, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Słoneczna Solarnia, Zachodnia, Kwiatowa, Myśliwska;

Rewir 2. Kolejowa, Marzankowice, Okrężna, Polna, Pośrednia;

Rewir 3. Działkowa, Grabowa, Bukowa, Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Klasztorna, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Karola Miarki, Świerkowa, Tartaczna, Żabik, Skośna, Akacjowa.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26. W sprawach związanych z akcją „Zima” należy kontaktować się z pracownikiem ZGKiW, oddelegowanym do pełnienia dyżuru (tygodniowa rotacja pracowników pełniących dyżur) pod numerem telefonu 501-548-282, czynnym całodobowo.

Zimowe utrzymanie chodników przylegających do posesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji. Gmina Ornontowice w celu poprawy i ujednolicenia standardu utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornontowic, podobnie jak w latach poprzednich, będzie prowadzić prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mikrociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ornontowice tj. ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa, odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Ornontowice tj. ul. Bujakowska, odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24.

Wójt Gminy Ornontowice informuje mieszkańców, że na terenie naszej gminy zostały zastosowane środki mające na celu zmniejszenie populacji dzików.
Z uwagi na szkody, które zwierzęta te wyrządziły mieszkańcom gminy oraz miejscom użyteczności publicznej, użyte zostaną adekwatne środki mające na celu zmniejszenie liczebności oraz zagrożenia ze strony dzików.

 

 

Do góry