Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach zlokalizowany jest przy ulicy Brzozowej. PSZOK czynny jest przez cały rok w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota – z wyłączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
  pon., wt., czw., pt.: 14.00 – 18.00
  sob. – 9.00 – 13.00;

 • w okresie od 1 listopada do 31 marca:
  pon., wt., czw., pt.: 12.00 – 16.00
  sob.: 9.00 – 13.00.

Uwaga! W środy PSZOK jest nieczynny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

Wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel. (32) 330-62-35; (32) 330-62-33, (32) 330-62-36.

 


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • to miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • jest ogrodzony, monitorowany, wyposażony w szereg kontenerów i swobodny dostęp do nich pojazdów przywożących odpady jak i odbierających odpady,
 • zapewnia możliwość kompleksowego pozbywania się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu,
 • punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminę Ornontowice,
 • odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – Regulamin PSZOK

1. W PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Ornontowice.

2. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier;

2) metale;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

6) bioodpady;

7) odpady niebezpieczne;

8) przeterminowane leki i chemikalia;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki);

10) zużyte baterie i akumulatory;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

13) zużyte opony;

14) odpady budowlane i rozbiórkowe;

15) popiół i żużel paleniskowy.

Dla odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 2 ppkt 13 i 14, ustala się następujące limity:

1) zużyte opony  8 szt./rok/nieruchomość;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe – nie więcej niż 1m³/rok/nieruchomość.

3. Przekazujący odpady, po wjeździe na teren PSZOK, powinien zgłosić się do pracownika obsługującego obiekt w celu podania numeru identyfikacyjnego nieruchomości oraz ustalenia miejsca rozładunku poszczególnych odpadów.

Pracownik PSZOK dokonuje przyjęcia odpadów po ich wcześniejszym sprawdzeniu. Przekazujący odpady zobowiązany jest do ich samodzielnego rozładunku w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

4. Pracownik obsługujący PSZOK ma prawo odmowy przyjęcia odpadów:

1) innych niż wymienione w pkt 2 oraz w ilościach przekraczających ilości wymienione w pkt 2,

2) niebezpiecznych niezawierających informacji o rodzaju odpadu niebezpiecznego,

3) w przypadku odmowy podania przez przekazującego odpady numeru identyfikacyjnego nieruchomości lub podania niewłaściwego numeru identyfikacyjnego nieruchomości.

5. Dni oraz godziny świadczenia usług przez PSZOK będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ornontowice oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wyjaśnienia:

Regulamin PSZOK stanowi Rozdział 4 Uchwały nr XX/177/20 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer identyfikacyjny nieruchomości jest to numer przypisany do danej nieruchomości, nadany podczas wprowadzania deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu. Numer ten znajduje się na informacji o przyjęciu deklaracji lub na zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XX/177/20 RADY GMINY ORNONTOWICE z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Punkty zbiórki ZSEiE

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej. Firmą odpowiedzialną za odbiór elektroodpadów z PSZOK oraz ich zagospodarowanie jest Enviropol PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 15.

Jednocześnie Urząd Gminy Ornontowice informuje, że zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1895) duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Ponadto przy zakupie nowego urządzenia przedsiębiorca musi bezpłatnie przyjąć stary sprzęt takiego samego rodzaju (również w przypadku dostawy do domu).

Karty użytkownika PSZOK

Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice informuje, że od stycznia 2021 r. odpady będą przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu karty użytkownika PSZOK, która zostanie dostarczona mieszkańcom wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Karta ta zastąpi dotychczas obowiązujący papierowy formularz. Będzie służyła do identyfikacji nieruchomości, z której pochodzą odpady oraz do prowadzenia ewidencji przekazywanych odpadów. W przypadku zgubienia/uszkodzenia/kradzieży karty należy fakt ten zgłosić w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Ornontowice i w razie potrzeby złożyć wniosek o wydanie nowej karty.