Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina  Ornontowice, na  podstawie  Umowy o przyznaniu pomocy  nr 00052-6935-UM1210142/16 z dnia 6 kwietnia 2017 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego mającej na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez budowę niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, co przyczyni się również do podniesienia atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej obszaru wzbogacając i ożywiając przestrzeń poprzez wykorzystanie lokalnego środowiska przyrodniczego.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaplanowane wyniki do zrealizowania wg umowy:

Operacja pn. Budowa bulodromu i siłowni na świeżym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie Parku Gminnego zakładała następujący zakres:

  1. Roboty przygotowawcze – ziemne

  2. Komunikacja – alejka spacerowa

  3. Bulodrom – boisko do gry w bule o wymiarach 15m x 4m

  4. Siłownia plenerowa – 8 zestawów po 2 urządzenia

  5. Plac zabaw – wydzielona i ogrodzona strefa zabaw dla najmłodszych

  6. Mini golf – boisko do minigolfa z 8 dołkami

Ponadto, w ramach środków własnych z budżetu Gminy Ornontowice założono następujący zakres:

  1. Kręgielnia – tor do gry w kręgle o wymiarach 12,5m x 1,2m

  2. Elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery, szafę na rekwizyty

  3. Nasadzenia – roślinność ochronna i parkowa

  4. Część elektryczna – oświetlenie 7 lamp.