Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 00125-65150-UM1200013/17 z dnia 22 listopada 2017 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach mającej na celu ochronę hydrosfery, poprawę warunków życia mieszkańców gminy oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę 1,861 km kanalizacji sanitarnej. Istniejąca sieć sanitarna to duży atut w przyciąganiu nowych inwestorów, ale także chętnych do zamieszkania w Gminie Ornontowice.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:

Wyszczególnienie

Wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji

budowa

przebudowa

wyposażenie

1. zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę [km]

0

0

x

2. systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych [km]

1,861

0

x

3. przydomowe oczyszczalnie ścieków [szt.]

0

0

x

4. ujęcia wody [szt.]

0

0

x

5. stacje uzdatniania wody [szt.]

0

0

x

6. oczyszczalnie ścieków [szt.]

0

0

x

7. instalacje do osadów ściekowych [szt.]

0

0

x