NABÓR UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE pn.: „Słoneczna Gmina Ornontowice II”

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.0484.2018 Urząd Gminy Ornontowice ogłasza nabór listy rezerwowej do udziału w Programie „Słoneczna Gmina Ornontowice II”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o złożenie deklaracji wraz z ankietą uczestnictwa w Projekcie w siedzibie tut. Urzędu w kancelarii lub przesłanie jej pocztą na adres Urzędu Gminy, ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice.

Do projektu zgłaszanego do naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18  przyjęto listę 81 uczestników (konkurs otwarty RPO WSL 2014-2020, maj 2018). Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które zostały ujęte w przedmiotowym konkursie, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje ogólne:

Gmina Ornontowice planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny Uczestnika wynosi 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego).

Planowana realizacja Projektu nastąpi po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Ornontowice z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).

Słoneczna Gmina Ornontowice II” to Program, dzięki któremu poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szczegółowe informacje określa Regulamin uczestnictwa w projekcie pn.: „Słoneczna Gmina Ornontowice II” przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.0484.2018 (zał. 1).

Wymagane dokumenty:

Ankieta i deklaracja uczestnictwa w Projekcie (zał. 2)

Informacje dodatkowe:

Wydział Rozwoju i Inwestycji: tel. (32) 33 06 268, (32) 33 06 224.

zał.1 Zarzadzenie 0050.0484.2018

zał.2 ankieta i deklaracja

Klauzula RODO