Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

W dniu 16.11.2018r. ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ornontowice następujących projektów:

  • „Program Słoneczna Gmina II”,

  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach”,

  • „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice”,

ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultację będą trwały przez 7 dni tj. do dnia 23.11.2018 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii przez mieszkańców na formularzach konsultacyjnych dostępnych na stronie internetowej Gminy Ornontowice (załącznik nr 1, 2, 3) oraz dostępnych w punkcie konsultacyjnym w godzinach pracy jednostki – Urząd Gminy Ornontowice, 43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a (portiernia).

Wypełnione i podpisane formularze konsultacyjne można składać do urny w punkcie konsultacyjnym lub w formie podpisanego skanu elektronicznie na adres: konsultacje@ornontowice.pl

*Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Ornontowice, które w dniu złożenia formularza mają ukończone 18 lat.

FORMULARZE:
  1. zał.1 Formularz- Słoneczna Gmina II
  2. zał.2- formularz – Oświetlenie rewitalizacja
  3. zał.3 formularz – oświetlenie gmina

Serdecznie Zapraszamy brać górniczą na Karczmę Barbórkową organizowaną przez ARTerię, która odbędzie się 28 listopada o godz. 17:00 w sali Arterii.

Biesiadę poprowadzi Ślązak Roku czyli Krzysztof Zaremba. Na żywo akompaniować będzie górnicza orkiestra dęta.
Zapraszamy do wspólnego biesiadowania, śpiewania, w programie również gry, zabawy i konkursy.

Bilety dostępne w siedzibie Arterii. W cenie biletu poczęstunek. Trunki do nabycia w bufecie.

W dn. 9 listopada 2018 r. w Rybniku odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Podczas posiedzenia omawiano potrzebę wprowadzenia zmian szeregu przepisów regulujących funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Kwestie te dotyczą m.in. wyposażenia OSP, w tym warunków zakupu samochodów dla takich jednostek, a także okresowych badań lekarskich strażaków ochotników. Ponadto stwierdzono, że jednostki ochotniczych straży pożarnych, które są ujęte w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym powinny być finansowane z budżetu Państwa. Argumentem przemawiającym za wdrożeniem takiego rozwiązania jest to, że powyższe jednostki wspomagają Państwową Straż Pożarną w realizacji podstawowych zadań ratowniczych. Ponadto Zarząd Związku poparł uchwałę Zarządu Głównego OSP w sprawie wprowadzenia subwencji ogólnej na ochronę przeciwpożarową dla gmin oraz zmiany zasad podziału wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. W ten sposób scentralizowane wcześniej na rzecz Państwowej Straży Pożarnej środki finansowe zostałyby przekazane samorządom lokalnym, które ponoszą zdecydowaną większość kosztów utrzymania jednostek OSP.

W trakcie posiedzenia wyrażono obawy związane z wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które oferują firmy uczestniczące w postępowaniach przetargowych. Taka sytuacja wpłynie na zwiększenie wysokości opłat, które ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Istotną przyczyną znacznie wyższych cen oferowanych przez przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami, jest wzrost wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska dot. składowania niektórych odpadów komunalnych. Przy okazji przedmiotowej dyskusji poruszono też problem związany z weryfikacją prowadzenia rzeczywistej segregacji odpadów przez konkretnego mieszkańca, szczególnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Problemy te w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do tego, że nie uda się osiągnąć określonych ustawowo poziomów recyklingu (wynikających z regulacji unijnych).

W trakcie posiedzenia Zarząd Związku krytycznie i z dużym niepokojem odniósł się do gwałtownego wzrostu cen energii elektrycznej w ostatnich kilku miesiącach. To negatywne zjawisko przekłada się na wiele sfer funkcjonowania samorządów lokalnych, a w konsekwencji na koszty życia mieszkańców. Wyższe rachunki za energię elektryczną, które będą musiały ponieść samorządy lokalne, wymuszą potrzebę wygospodarowania dodatkowych, nieprzewidzianych środków w budżecie i tym samym zmniejszenie wydatków w innym zakresie. Członkowie Zarządu Związku stwierdzili, że problem ten – ze względu na powszechne wykorzystywanie energii elektrycznej w różnych dziedzinach życia – ma wymiar strategiczny i wymaga zdecydowanych działań ze strony Rządu. Zdaniem Zarządu Związku podwyżki cen energii na rok 2019 nie mają w pełni ekonomicznego uzasadnienia. Uznano, że obecna sytuacja w tej sferze jest wynikiem polityki realizowanej przez kolejne rządy w ostatnich kilkunastu latach.

Tematem poruszonym przez członków Zarządu Związku były też zmiany zawarte w projektach rozporządzeń odnoszących się do działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Podczas dyskusji wyrażono negatywne stanowisko dot. zbyt krótkiego czasu na ich wprowadzenie, jak również błędów technicznych i merytorycznych zawartych w tych projektach. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, że projektowane regulacje zakładają zmianę sposobu udzielania dotacji organizacjom obywatelskim, jak i ich rozliczania. Uwagi zgłaszane przez samorządy lokalne w powyższym zakresie doprowadziły do przesunięcia terminu wejścia w życie tych zmian (ostatecznie od dn. 1 marca 2019 r.), co pozwoli organizacjom obywatelskim na lepsze przygotowanie się do pozyskania środków na realizację zadań.

Ferdynand Morski

Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 Śląski Związek Gmin i Powiatów

tel.: 32 25 11 021, fax.: 32 25 10 985

www.silesia.org.pl 

Do góry