Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Kampania społeczna pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” skierowana jest do wszystkich osób, które  korzystając z opieki zdrowotnej spotykają się z problemami.

Pacjentom przysługuje szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – jest to centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.
Zapraszamy do obejrzenia następujących filmów:

odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że od 12 grudnia tj. (poniedziałek) firma REMONDIS odbierająca odpady z terenu naszej gminy rozpocznie wyposażanie posesji zamieszkałych w dodatkowy pojemnik do selektywnej zbiórki popiołu i żużlu.

Szczegółowa procedura podstawiania pojemników przeznaczonych do składowania popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice:

 1. Pojemniki będą dostarczane mieszkańcom gminy na podstawie Załącznika nr 1, który jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania usługi.
 2. W pojemniki zostaną wyposażone tylko te posesje, które korzystają z ogrzewania domu lub wody z instalacji na paliwo stałe (drewno, węgiel, koks ….).
 3. Brygada dostarczająca pojemniki w pierwszej kolejności ustala, czy mieszkańcy odwiedzanej posesji posiadają zapotrzebowanie na pojemniki na popiół i żużel.
 4. Mieszkańcy lub inni domownicy potwierdzają odbiór pojemników własnoręcznym czytelnym podpisem na Załączniku nr 1.
 5. Wszystkie posesje wymienione w Załączniku nr 1 zostają wyposażone w 1 szt. pojemnika 140 l oznakowanego poniższą naklejką.
 6. Mieszkaniec lub inny domownik odbierający pojemnik zostaje poinformowany, że od momentu odbioru odpowiada za jego zniszczenie, spalenie lub zaginięcie jak również za właściwy stan sanitarny i estetyczny.
 7. W celu prawidłowego korzystania z pojemnika mieszkaniec wraz z pojemnikiem otrzymuje broszurę informacyjną.
 8. W przypadku odmowy odbioru pojemnika mieszkaniec lub inny domownik potwierdza ten fakt na Załączniku nr 1 własnoręcznym czytelnym podpisem.
 9. W przypadku nieobecności mieszkańców należy umieścić w skrzynce pocztowej lub w innym dogodnym miejscu umożliwiającym dostarczenie wiadomości – informację o przeprowadzonej akcji podstawiania pojemników z prośbą o kontakt z firmą oraz odnotowanie przez brygadę tego faktu w Załączniku nr 1.
 10. Ponowne i ostateczne  podstawienie pojemników nastąpi tylko po wcześniejszym ustaleniu daty z przedstawicielem firmy REMONDIS Górny Śląsk  Sp. z o.o.
 11. W przypadku gdy przy ponownym dostarczeniu pojemnika mieszkaniec będzie nieobecny, jedynym miejscem, w którym mieszkaniec będzie mógł pozyskać ten pojemnik  będzie siedziba firmy REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ul. P. Skargi 87.

Do pobrania:

Szczegółowa procedura podstawiania pojemników przeznaczonych do składowania popiołu i żużlu w Gminie Ornontowice.pdf

W ustalonym terminie, tj. od 21 lipca do 5 sierpnia 2016 r., złożonych zostało w tut. Urzędzie 57 ankiet, zainteresowanych mieszkańców Gminy, budową instalacji fotowoltaicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii – ZIT.

Kolejno Komisja powołana Zarządzeniem Wójta dokonała weryfikacji ankiet pod względem zgodności z przyjętymi Zasadami dotyczącymi udziału w Projekcie, a następnie firma działająca na zlecenie Gminy przeprowadziła oględziny w terenie, których celem było potwierdzenie możliwości montażu instalacji i przygotowanie projektów.

W dniu 19 grudnia br. w tut. Urzędzie została złożona przez w/w firmę ostateczna lista nieruchomości, które objęte będą wnioskiem o dofinansowanie. Wniosek aplikacyjny Gmina planuje złożyć w miesiącu kwietniu 2017 r., zgodnie z ogłoszonym terminem konkursu.

Spośród 57 złożonych ankiet, 2 właścicieli wycofało się z udziału w Projekcie, natomiast 2 nieruchomości nie zostały zakwalifikowane ze względu na zbyt małe zużycie energii elektrycznej. Zatem 53 nieruchomości objęte zostaną dalszą procedurą.

W najbliższych dniach pocztą elektroniczną przesłane zostaną projekty umów przedwstępnych wraz z załącznikami. Po zapoznaniu się z ich treścią, należy stawić się w tut Urzędzie (pok. nr 113) celem podpisania umowy oraz dostarczenia niezbędnych dokumentów, w terminie do 31 stycznia 2017 r. Umowy ostateczne podpisywane będą dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

 

Do góry