Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. W chwili jego znalezienia, można specjalnym czytnikiem odczytać numer i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych SAFE-ANIMAL uzyskać informacje o właścicielu i powiadomić go o odnalezieniu czworonoga zanim trafi do Schroniska.
Jak przebiega czipowanie…
Zaczipowanie polega na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia elektronicznego mikroprocesora (mikroczipa). Wszczepienie odbywa się za pomocą igły przypominającej normalne strzykawki i igły do robienia zastrzyków o troszkę większej średnicy. Mikroczip fabrycznie umieszczony jest w igle i podczas iniekcji wypychany jest przez tłoczek specjalnej strzykawki. Czynność tą wykonuje się tylko raz w życiu psa.

Niektórym pedagogom 31 sierpnia kończy się termin złożenia wniosku o emeryturę nauczycielską. Dokumenty złożone po tym terminie spowodują, że utracą uprawnienia do tego przywileju. Wątpliwości pomogą rozwiać eksperci z rybnickiego ZUS.

Rybnicki Oddział ZUS 18 czerwca organizuje Dzień Otwarty dla Nauczycieli. Tego dnia, w godz. od 8.00 do 18.00, w budynku ZUS przy ul. Reymonta 2, czekać będą eksperci, którzy udzielą informacji pedagogom zainteresowanym swoją przyszłą emeryturą. – Decyzja o przejściu na emeryturę jest jedną z ważniejszych w życiu, dlatego warto podjąć ją w oparciu o rzetelne informacje, korzystając z porad ekspertów podczas dnia otwartego w ZUS dla nauczycieli – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

O emeryturę nauczycielską przewidzianą w art. 88 Karty Nauczyciela mogą ubiegać się pedagodzy, którzy spełniają określone w przepisach warunki. Po pierwsze nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, a ponadto do 31 grudnia 2008 r. mają 30 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej lub 25 lat zatrudnienia, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej w szkolnictwie specjalnym oraz rozwiążą stosunek pracy.

W związku z tym, że w ubiegłym roku powszechny wiek emerytalny został obniżony, było zagrożenie, że niektórzy nauczyciele z dnia na dzień mogą stracić prawo do świadczenia z Karty Nauczyciela. Dlatego w przepisach zostawiono pewne rozwiązanie dla tych osób, które przed 1 października 2017 r. nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale osiągnęli wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, albo wiek ten osiągną w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

To właśnie ci nauczyciele, aby móc skorzystać z emerytury nauczycielskiej muszą zgłosić wniosek o to świadczenie najpóźniej do 31 sierpnia 2018 r. Również do tej daty muszą rozwiązać stosunek pracy. Jeśli pedagog nie złoży wniosku w terminie, nie będzie mógł skorzystać z tego przywileju.

Informacje i dokumenty

– Oprócz informacji na temat emerytury nauczycielskiej na podstawie Karty Nauczyciela, wyjątkami dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów, a także nauczycielskimi świadczeniami kompensacyjnymi i emeryturą w powszechnym wieku emerytalnym, będzie można dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne przy składaniu wniosku. Eksperci wytłumaczą także jakie regulacje towarzyszą przejściu na emeryturę na starych i nowych zasadach, przekażą teoretyczną wiedzę, powiedzą o terminach, w jakich należy złożyć wnioski – dodaje rzeczniczka.

W tym dniu nie będzie możliwe uzyskanie informacji na podstawie kalkulatora emerytalnego o wysokości emerytur wyliczanych na dotychczasowych zasadach

Dla kadry szkolenie

Dodatkowo, 21 czerwca, o godz. 12:00, w sali 105 w budynku ZUS przy ulicy Jankowickiej 13 w Rybniku, odbędzie się szkolenie pt. „Warunki przejścia na emeryturę z Karty Nauczyciela”. Jego adresatami są nauczyciele placówek oświatowych, osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w szkołach, dyrektorzy placówek oświatowych i inni. Na szkolenie obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 32 439 11 46.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik ZUS w województwie śląskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Reymonta 2, 44-200 Rybnik

tel.: 32 4328 650

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że od 11 czerwca br. rozpoczną się prace związane z wymianą nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, od nr 137 do nr 31a (ul. Cicha).

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości ok. 1,1 km i szerokości 2 m.

Termin wykonania zadania: do 31.08.2018 r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORNONTOWICACH POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:

 1. wykształcenie wyższe:

 2. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

 3. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

 4. dyplom ukończenia do 31.12.2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

Ponadto:

 1. Posiada obywatelstwo Unii Europejskiej;

 2. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność, tj.: osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

 4. Prawo jazdy kat. B oraz samochód, który może być użytkowany do celów służbowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. Curriculum vitae.

 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe.

 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe (po zatrudnieniu konieczny będzie oryginał zapytania o udzielenie informacji o osobie).

 5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

 6. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 7. Oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb związanych z rekrutacją z klauzulą o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. 2018, poz. 1000 /oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /tj. Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn. zm./.

Przedmiotowe dokumenty można składać w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach od poniedziałku do piątku,  w godzinach pracy Ośrodka  lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowic.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Irena Jabłonka

Od 1 kwietnia weszła w życie nowa, zintegrowana taryfa, która obowiązuje na terenie KZK GOP, MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy. Zmiany dotyczą biletów okresowych i wprowadzane są w związku z koniecznością ujednolicenia oferty taryfowej dla wszystkich organizatorów działających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zmodyfikowana została liczba dostępnych biletów w taryfie KZK GOP, a także zmieniły się zasady korzystania ze Śląskiej Karty Usług Publicznych.

Wspólna oferta biletowa przygotowana została dla wszystkich organizatorów komunikacji na terenie Metropolii, zgodnie z zasadami ogólnej polityki integracji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Modyfikacje te związane są z uproszczeniem oferty i ujednoliceniem oraz wyrównaniem cen. KZK GOP jako jeden z organizatorów działających na terenie Metropolii przyjął opracowane założenia, tak aby z jednolitej taryfy mogli korzystać pasażerowie zarówno Związku, jak i MZKP Tarnowskie Góry oraz MZK Tychy.

Główne zmiany dotyczące taryfy KZK GOP to:

– obniżka cen biletów okresowych bez limitu przejazdów – od ok. 4 do ponad 20 proc. – najpopularniejszy bilet sieciowy, na wszystkie rodzaje transportu kosztował będzie 138 zł, zamiast 144 zł (ponad 4 proc. mniej), natomiast bilet obowiązujący na terenie jednego miasta kosztował będzie 93 zł zamiast 122 zł (ponad 23 proc. mniej);

– likwidacja biletów z limitem przejazdów oraz zniesienie obowiązku sczytywania karty przy wejściu i wyjściu oraz

– zakończenie promocji 5-procentowej obniżki za regularne wykonywanie check-in check-out.

Więcej: http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-prostsza-taryfa-zmienione-zasady-korzystania-ze-skup.html

Do góry