Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.


W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:

– gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,

– gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,

– powiatu kłobuckiego,

– gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,

– powiatu raciborskiego,

– gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,

– gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.

W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:

1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,

10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,

11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,

15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

Urząd Gminy Ornontowice przypomina, iż prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na druku stanowiącym załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach (…) do Parlamentu Europejskiego, mają:

– pełnomocnicy wyborczy Komitetów Wyborczych – we wszystkich obwodach głosowania,

– wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy mogą zostać powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 26 kwietnia 2019 r., w Urzędzie Gminy Ornontowice, pokój nr 309, w godzinach pracy Urzędu Gminy. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych umieszczony jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice www.bip.ornontowice.pl

Informacje dot. wyborów: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/20541663

Przypominamy mieszkańcom o zasadach dotyczących czystości na chodnikach przylegających do nieruchomości oraz utrzymania rowów przydrożnych, zjazdów wraz z przepustami oraz rowów melioracyjnych.

Obowiązek uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu, lodu z chodników przydrożnych usytuowanych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy do właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z zapisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do właściwości zarządcy drogi, którym jest odpowiedni organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego należą m. in. sprawy z zakresu utrzymania i ochrony dróg.

Zatem utrzymanie rowów przydrożnych leżących w pasie drogowym, należy do jego zarządcy, czyli odpowiednio do:

wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – drogi gminne,

– zarządu powiatu – drogi powiatowe,

– zarządu województwa – drogi wojewódzkie,

– Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe.

Art. 30 ww. Ustawy reguluje także kwestie utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, obowiązki te należą do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi, czyli właścicieli/użytkowników posesji korzystających z tych zjazdów.

Natomiast obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych, na podstawie art. 205 Ustawy Prawo wodne, spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów, przez których działkę rów ten przebiega, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy (i płacą wynikające z tego składki) do tej spółki.

Do góry