Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Urząd Gminy Ornontowice przypomina, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1255) od dnia 16-go do 31-go każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Ornontowice, w pokoju nr 408 na III piętrze jest czynny „punkt bezpłatnej pomocy prawnej”:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach 8:00-12:00;
 • środa – w godzinach 13:00-17:00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęska żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego (z wyłączeniem dot. działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe poniżej zamieszczamy skany Uchwał Rady Gminy Ornontowice i Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice dotyczące kryteriów i terminów naboru do publicznych placówek oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej:

Uchwała Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała_245_17_rekrutacja do przedszkola

Zarządzenie Nr 0050.0271.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

Zarządzenie_0271_2017_post. rekrutacyjne i uzup._przedszkola

Uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała_246_17_nabór do szkoły podst i rekrutacja

Zarządzenie Nr 0050.0272.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

Zarz._0272_post. rekrut. i uzup._szkoła podstawowa

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2017 r. została podjęta Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXIX/247/17 w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice” tj.: udzielenia dofinansowania do zamontowania ekologicznego systemu grzewczego oraz usunięcia odpadów azbestowych z nieruchomości.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (po akceptacji Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) i tym samym przestają obowiązywać Zasady (…) przyjęte Uchwałą Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2015 r.

Główna zmiana Zasad (…) dotyczy dofinansowania kotłów opalanych paliwem kopalnym lub biogenicznym z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5, a nie jak było klasy 4, co podyktowane jest wytycznymi na poziomie Województwa.

Wraz z wejściem w życie nowych Zasad dofinansowania dostępne będą również nowe druki wniosków.

W załączeniu treść uchwały: Uchwała_247

 

MOŻLIWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIA: Usługi takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarski, fryzjerstwo.

SZCZEGÓŁY OFERTY I LOKALIZACJA:

Teren pod usługi o łącznej powierzchni 0,7212 ha położony przy ul. Skośnej składający się z działek nr 2827/12 (pow. 0,1000 ha), 2828/12 (0,1000 ha), 2829/12 (0,1000 ha), 2830/12 (0,1000 ha), 3073/12 (0,1726 ha) i 3074/12 (0,1486 ha). Działki są niezabudowane, niezadrzewione oraz położone poza wpływami eksploatacji górniczej.

Bezpośredni dojazd z drogi powiatowej (asfalt) oraz drogi gminnej (asfalt). Do węzła autostrady A1 jedyne 5 km, do Mikołowa oraz Gliwic ok 15 km, do Katowic 25 km.

UZBROJENIE TERENU:

Teren posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu. W sąsiedztwie funkcjonują przedsiębiorstwa przemysłowe oraz usługowe.

PRZETARG: 24 kwietnia 2017 r.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 472 700,00 zł (do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT).

WADIUM: płatne do 18 kwietnia 2017 r. w kwocie 47 270,00 zł

Ogłoszenie: http://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/14883268?version=1.0

Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (nr telefonu: 32 33 06 229).

 

Do góry