Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że obecnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają przedłużone na kolejne trzy miesiące, tj. do 31.05.2017 r.
W związku z tym coroczne odczyty wodomierzy przeprowadzone zostaną pod koniec maja 2017 r., a nie jak dotychczas w lutym. Prosimy zatem, aby opłat za wodę i ścieki za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2017 r. dokonywać w tej samej formie jak dotychczas (kwota i termin płatności jak na bieżących blankietach opłat).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie zaprasza przedsiębiorców na szkolenie w zakresie obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. zmian w podatku od towarów i usług, w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przy ul. Hubera 4 (sala konferencyjna na parterze).

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w szkoleniu.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2016 i dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice
50 8454 1053 2001 0011 0695 0001
z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

oswiadczenie_o_sprzedazy_alkoholu_2016_1

Do góry