Jesteś tutaj:

Kategoria: Konkursy

Konkursy

Ogłaszamy Konkurs, w którym można wygrać VOUCHER (wymieniany na dwa bilety) na mecz piłki nożnej w ramach PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź.

Pytanie konkursowe: „Ilu kibiców może pomieścić Arena Zabrze podczas meczu?”.

Czekamy na odpowiedzi na adres email ug@ornontowice.pl. Czas na wysłanie odpowiedzi mija o godzinie 10:00 w piątek 18 października.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ornontowice kibicują sportowym talentom!” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel. (32) 2355320.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.ornontowice.pl oraz profilu Facebookowego Gminy Ornontowice od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 15.10.2019 roku do 18.10.2019 roku.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem Urzędu Gminy Ornontowice,

c) jest zameldowany w Ornontowicach.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących wymagań:

 1. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Ilu kibiców może pomieścić Arena Zabrze podczas meczu?” za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres ug@ornontowice.pl,
 2. czas na wysłanie odpowiedzi mija o godzinie 10:00 w piątek 18 października,
 3. wiadomość mailowa musi zawierać dodatkowo Imię i Nazwisko osoby udzielającej odpowiedź oraz numer kontaktowy.

§ 4

NAGRODY

 1. Spośród przesłanych odpowiedzi Referat Komunalny Urzędu Gminy Ornontowice za pośrednictwem losowania wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma VOUCHER (wymieniany na dwa bilety) na mecz piłki nożnej w ramach PKO Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a ŁKS-em Łódź.
 2. Wygrany Voucher należy wymienić w kasach biletowych lub w sklepie Górnika Zabrze przy ulicy Roosevelta 81 w Zabrzu na dwa bilety upoważniające do wejścia na mecz.
 3. Konieczne do wymiany VOUCHERA na bilety jest posiadanie konta na stronie www.bilety.arenazabrze.pl
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w piątek 18 października br. o godzinie 12:00.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ornontowice reprezentowana przez Wójta Gminy Ornontowice z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26 A, 43-178 Ornontowice, tel. +48 32 33 06 200, faks +48 32 33 06 214, e-mail: ug@ornontowice.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl

b) pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Ornontowice, na podstawie art. 6 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia przetwarzanie Pani/Pana danych w celu udziału w konkursie.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.ornontowice.pl.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.ornontowice.pl.

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu przez Wojewodę Śląskiego trzeciej edycji KONKURSU PN. „AKTYWNY SENIOR” – konkursu na  Najaktywniejszego Seniora w województwie śląskim.

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniorek i Seniorów podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w województwie śląskim.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej Seniorki” oraz „Aktywnego Seniora”. Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat. Kandydatów zgłaszać mogą osoby fizyczne (grupy osób), organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz instytucje publiczne z terenu województwa śląskiego.

Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest złożenie formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik Nr 1 do REGULAMINU KONKURSU PN. „AKTYWNY SENIOR” wraz z wymaganymi oświadczeniami:

 1. kandydata o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku w materiałach promujących Konkurs w mediach (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do Regulaminu),
 2. zgłaszającego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu i publikację wizerunku w materiałach promujących Konkurs oraz w mediach (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do Regulaminu),
 3. kandydata o ukończeniu 60 lat (wzór oświadczenia – załącznik nr 3 do Regulaminu).

REGULAMIN KONKURSU PN. „AKTYWNY SENIOR” zawierający szczegółowe informacje, ww. załączniki dostępne są do pobrania pod linkiem http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/najaktywniejszy-senior-w-wojewodztwie-poszukiwany-1

Podpisany formularz zgłoszeniowy, wraz z wymaganymi załącznikami, należy przesłać z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR” (w tytule wiadomości elektronicznej lub na kopercie) w formie elektronicznej (skan) na adres: ps-sekretariat@katowice.uw.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub dostarczyć osobiście do kancelarii w ww. siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (pokój 161, stanowisko 23 i 24).

Zgłoszenia do Konkursu należy przekazać w terminie do 16 września 2019 r. (w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego).

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 1. Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2019 r.

Szczegóły: https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś

ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_XI

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_XI

Ruszył konkurs, ogłoszony na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, na najlepiej zorganizowany letni wypoczynek odbywający się w miejscu zamieszkania.

Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Żeby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach reportaż w formie prezentacji multimedialnej, przedstawiający zrealizowany w okresie wakacyjnym, nieodpłatny wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Szczegóły dotyczące przedmiotu i zakresu konkursu znajdują się w regulaminie. Inicjatywa ma na celu promocję działań edukacyjnych na rzecz najmłodszych w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposób spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania.

Regulamin oraz szczegóły: KONKURS

Do góry