Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach zlokalizowany jest przy ulicy Brzozowej. PSZOK czynny jest przez cały rok w następujące dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota – z wyłączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:

 • w okresie od 1 kwietnia do 31 października – pon., wt., czw., pt. – 14.00 – 18.00, sob. – 9.00 – 13.00,

 • w okresie od 1 listopada do 31 marca – pon., wt., czw., pt. – 12.00 – 16.00, sob. – 9.00 – 13.00.

Uwaga!

W środy PSZOK jest nieczynny.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – tel. (32) 723-16-41.

Wykaz odpadów przyjmowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ornontowicach przy ul. Brzozowej:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami należy zgłaszać w Referacie Gospodarki Odpadami pod nr tel. (32) 330-62-35; (32) 330-62-36.


Punkty zbiórki ZSEiE

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej. Firmą odpowiedzialną za odbiór elektroodpadów z PSZOK oraz ich zagospodarowanie jest Enviropol PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 15.

Jednocześnie Urząd Gminy Ornontowice informuje, że zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1895) duże sklepy, o powierzchni poświęconej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kwadratowych, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Ponadto przy zakupie nowego urządzenia przedsiębiorca musi bezpłatnie przyjąć stary sprzęt takiego samego rodzaju (również w przypadku dostawy do domu).


Regulamin korzystania z PSZOK obowiązujący od 1 stycznia 2018r

Od stycznia 2018 r. mieszkańcy dostarczający odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zobowiązani będą okazać dokument potwierdzający uiszczenie na rzecz Urzędu Gminy Ornontowice najbardziej aktualnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nie okazania takiego dokumentu odpady nie zostaną przyjęte.

Od stycznia 2018 r. odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji przez firmę odbierającą odpady. Odpady te w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Transport wszystkich odbieranych odpadów do PSZOK zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt.


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

 • to miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • jest ogrodzony, monitorowany, wyposażony w szereg kontenerów i swobodny dostęp do nich pojazdów przywożących odpady jak i odbierających odpady,
 • zapewnia możliwość kompleksowego pozbywania się odpadów problemowych zaraz po ich wytworzeniu,
 • punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych Gminę Ornontowice,
 • odpady od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

pszok2

pszok1

pszok3