Dowóz dzieci do szkół

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ww. ustawy, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ww. ustawy, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Rodzice zainteresowani formą dowozu dziecka/zwrotem kosztów przejazdu dziecka powinni złożyć do Urzędu Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice następujące dokumenty:
• wniosek w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły (wkrótce do pobrania),

• aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola lub kontynuacji szkoły/przedszkola,

• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

WNIOSKI W SPRAWIE BEZPŁATNEGO DOWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY/ PLACÓWKI BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2020r.

DRUKI WKRÓTCE BĘDĄ DOSTĘPNE.