Dowóz dzieci do szkół

Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późniejszymi zmianami) obowiązkiem gminy jest:

• zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni;
• zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;
• zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
• zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w w art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w art. 17 ust. 3a w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

Rodzice zainteresowani formą dowozu dziecka / zwrotem kosztów przejazdu dziecka powinni złożyć do Urzędu Gminy do Biura Obsługi Stron, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice następujące dokumenty:
• wniosek w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły (druk do pobrania)
• aktualne zaświadczenie o przyjęciu do szkoły/przedszkola lub kontynuacji szkoły/przedszkola,
• aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Przedmiotowy wniosek należy składać corocznie do dnia 30 kwietnia do Biura Obsługi Stron w Urzędzie Gminy Ornontowice, pokój nr 111.

DRUKI DO POBRANIA:

word wniosek w sprawie przyznania bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły przedszkola

word  Oświadczenie dot. kontynuacji nauki

word  Oświadczenie dot. udostępnienia danych przewoźnikowi