Aktualności

Sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków (do wód lub gruntu) oraz ich ilość, pochodzenie, a także miejsce zrzutu (działka inwestora lub inna) podlega unormowaniu. Podstawowym aktem prawnym, który to reguluje jest Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

W sytuacji gdy właściciel nieruchomości zamierza odprowadzić ścieki w ilości mniejszej niż 5 m3 na dobę na terenie swojej działki, nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

W sytuacji, gdy planowana ilość ścieków przekroczy 5 m3 na dobę konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego niezależnie od tego, czy zrzut ścieków nastąpi na działce inwestora czy poza nią.

W sytuacji, gdy odprowadzamy ścieki do gruntu lub do wód niestanowiących naszej własności, musimy uzyskać również pozwolenie wodnoprawne niezależnie od ilości wprowadzanych ścieków.

Kluczowe znaczenie przy planowaniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ma również informacja czy Gmina jest w aglomeracji czy poza aglomeracją. Gmina Ornontowice ze względu na niespełnienie wskaźnika koncentracji nie wyznaczyła  aglomeracji.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.:

§ 4 ust. 8 „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego zlokalizowanego poza aglomeracją, wprowadzane do wód, nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia, właściwych dla RLM poniżej 2000”.

§ 13 ust. 5 „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: – ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę, – BZT5 ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%, – miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”.

§ 13 ust. 7 „Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do urządzenia wodnego, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: – ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę, – nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, – najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia”.

Przeważnie w pozwoleniach wodnoprawnym zawarte są wymogi pobierania prób do badań ścieków. Oznacza to, że jeżeli nie ma obowiązku występowania o pozwolenie wodnoprawne to nie ma obowiązku badania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to obecny stan prawny i wytyczne w tym zakresie mogą ulec zmianie. Tym bardziej, iż obecnie przygotowywany jest projekt zmian ustawy Prawo Wodne.

Brak wymogu badania jakości oczyszczonych ścieków przez właściciela nie oznacza jednak, że można bezkarnie montować każdą oczyszczalnię. Mamy obowiązek zgłosić zamiar eksploatacji oczyszczalni minimalnie na 30 dni przed jej uruchomieniem do Wójta Gminy Ornontowice.

W takim zgłoszeniu trzeba podać dane techniczne oczyszczalni wraz z deklarowanymi poziomami oczyszczania. Jeżeli poziomy będą niższe niż zapisane w w/w Rozporządzeniu, to Wójt może zgłosić sprzeciw co do eksploatacji takiej oczyszczalni. Pamiętajmy, że taka oczyszczalnia może być zbadana pod kątem efektywności oczyszczania przez Inspekcję Sanitarną i Inspekcję Ochrony Środowiska. Dlatego planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zdecydować się na taką, która oczyszcza do poziomu deklarowanego przez producenta. Ponadto zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni do Wójta winno zawierać: mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną lokalizacją oczyszczalni oraz certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

Ponadto budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Mimo, że budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy  zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić fakt planowanej budowy przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Do pobrania: ZAŁĄCZNIK Nr 2 do Rozporządzenia z 14 listopada 2014 r. (wyciąg): NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ DLA ŚCIEKÓW BYTOWYCH LUB KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI – przydomowa-oczyszczalnia

bb

Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Plik do pobrania: obwieszczenie

W dniu 14 grudnia 2016 roku Rada Gminy, podejmując Uchwałę nr XXVII/218/16, uchwaliła budżet gminy na 2017 rok.

Budżet na rok 2017:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27 437 412,50 zł w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie 27 218 330,50 zł

b) Dochody majątkowe w kwocie 219 082,00 zł

w tym ze sprzedaży majątku 219 082,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 311 503,94 zł w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie 25 511 327,74 zł

b) Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 3 800 176,20 zł.

3. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 1 874 091,44 zł. Zostanie on sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Ustala się przychody w kwocie 2 000 000,00 zł z następującego tytułu:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 wyżej wymienionej ustawy.

5. Ustala się rozchody w kwocie 125 908,56 zł z następujących tytułów :

a) spłaty z tytułu zaciągniętego kredytu 43 428,56 zł

b) spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek 82 480,00 zł.

Budżet na rok 2017 został zamieszczony na stronie BIP: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/14557415

Do góry