Aktualności

Przekazujemy informację z firmy TAURON dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej na terenie naszej gminy:

 

Ornontowice: Orzeska budynki za nr 63a-63d

Rozpoczęcie: 20.02.2018 godz. 8:30
Zakończenie: 20.02.2018 godz. 13:00

 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach. Celem zadania jest ochrona hydrosfery, poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę 1,8 km kanalizacji sanitarnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018 r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. (32) 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie oraz Urząd Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych z powiatu mikołowskiego. Szkolenie odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 – sala nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. nowe zasady składania wniosków o przyznanie płatności za pomocą e – wniosku

  1. zmiany w przepisach dotyczących OSN

Wykładowcami będą pracownicy BP ARiMR w Mikołowie.

  JPK_VAT i profil zaufany eGO

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie zaprasza na szkolenie dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przy ul. Hubera 4.

W dniach od 14 do 23 lutego 2018r. uruchomiony zostanie samodzielny punkt informacyjny, w którym mikroprzedsiębiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące składania JPK_VAT.

Dodatkowo, w dniach 17 i 24 lutego 2018r. (tj. w soboty) od godziny 9.00 do godziny 13.00 w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie czynny będzie punkt potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkt informacyjny JPK_VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Do góry