Wójt Gminy

wojtmalyW drodze przeprowadzonych 16 listopada 2014 r. wyborów samorządowych, na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice wybrany został Pan Kazimierz Adamczyk.

Warto dodać, że funkcję Wójta Gminy Ornontowice pełni on nieprzerwanie od 29 maja 1991 roku. Jest to zatem już jego siódma kadencja na stanowisku Wójta.

W dniu 1 grudnia 2014 r., podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice, Wójt złożył uroczyste ślubowanie.

Do zadań Wójta Gminy, jako organu wykonawczego w szczególności należy:
 • wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych prawem;
 • sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw;
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej;
 • wydawanie decyzji podatkowych;
 • wydawanie w przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisów porządkowych;
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw;
 • kierowanie urzędem gminy;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Aparatem pomocniczym Wójta są:

 • Urząd Gminy – do którego zadań należy m.in. wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa, wykonywanie uchwał Rady Gminy, wykonywanie Zarządzeń Wójta oraz pełnienie kompleksowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy.
 • Jednostki organizacyjne – wykonujące zadania przypisane im na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał Rady Gminy. Obejmują one w szczególności usługi administracyjne, komunalne i społeczne.

Kontakt z Wójtem Gminy:
Sekretariat: (32) 33-06-211
E-mail: ug@ornontowice.pl

 

Od 1 stycznia 2017 roku funkcję Zastępcy Wójta Gminy Ornontowice pełni Pan Arkadiusz Pamuła.

Kontakt z Zastępcą Wójta Gminy:
Sekretariat: (32) 33-06-211
E-mail: ug@ornontowice.pl

Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy Ornontowice

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00.

W razie nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Zastępca Wójta Gminy.
Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, skargi i wnioski przyjmowane są przez Naczelników Wydziałów oraz Kierowników/Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych i przekazywane w formie nakazanej przepisami prawa Wójtowi Gminy.