Sprawozdania finansowe tylko w wersji elektronicznej

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie

Z dniem 1 października 2018r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, składają sprawozdania wyłącznie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, obowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych, przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe w terminie złożenia zeznania.

Oznacza to, że podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych nie będą składać sprawozdań finansowych do naczelników urzędów skarbowych.

Pozostałe podmioty, obowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych udostępnione zostały struktury logiczne sprawozdań finansowych pod adresem: https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan.

Na Portalu Podatkowym udostępniona została zakładka e-Sprawozdania Finansowe https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe, w której zamieszone są informacje ogólne o wprowadzonych rozwiązaniach, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, a także link do opublikowanych struktur sprawozdań finansowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie