Ślubowanie radnych

W dniu 21  listopada 2018 r. podczas pierwszej sesji Rady Gminy, nowo wybrani radni kadencji 2018-2023 odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na radnego oraz złożyli uroczyste ślubowanie.

Art. 23a. Ustawy o samorządzie gminnym:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.