Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku;

2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku;

3. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2020 roku;

4. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.