Informacje o wynikach konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy
Ornontowice w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Ornontowice.

Informacja o wyniku konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy
Ornontowice w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.