Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice

Grafika – konsultacje

ZARZĄDZENIE NR 0050.0334.2020 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ornontowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021: