Karta ŚKUP – wykup biletów dla uczniów

Karta ŚKUP

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów tj. na miesiąc październik 2021 r., na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

W terminie do 29 września 2021 r., do godz. 12.00 osoby uprawnione mogą telefonicznie, pod nr tel.: 32/3306238 zgłaszać chęć zakodowania biletu podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Zgodnie z taryfą przewozu osób komunikacji organizowanej przez Metropolię do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16 rocznicy urodzin.