Dodatek osłonowy – ważne!

Grafika z napisem: Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - dodatek osłonowy.

JEŻELI TWOIM GŁÓWNYM ŹRÓDŁEM OGRZEWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO JEST:

KOCIOŁ NA PALIWO STAŁE, KOMINEK, KOZA, OGRZEWACZ POWIETRZA, TRZON KUCHENNY, PIECOKUCHNIA, KUCHNIA WĘGLOWA LUB PIEC KAFLOWY NA PALIWO STAŁE, ZASILANE WĘGLEM LUB PALIWAMI WĘGLOPOCHODNYMI PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NA DODATEK OSŁONOWY DOKONAJ WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, O KTÓREJ MOWA W ART. 27A UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 R. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW.

Szczegółowe informacje w jaki sposób  dokonać wpisu źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego(serwis zewnętrzny)

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

W Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatków osłonowych będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 032 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski będzie można składać od 01.02.2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka
 • tradycyjnie (papierowo) – w siedzibie GOPSw godzinach pracy:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 8:00 – 14:30

Środa : 8:00 – 16:30

Piątek : 8.00 – 12.30

 • listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9

W trosce o zdrowie mieszkańców, w związku ze stanem epidemii COVID-19 prosimy, aby wnioski składane papierowo uprzednio wydrukować i wypełnić (plik dostępny pod informacją).

Wnioski na dodatek osłonowy będzie można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wypłata dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

W sprawie przyznania dodatku osłonowego będą wydawane informacje, które zostaną wysłane na adres e-mail podany we wniosku.

W przypadku braku podania adresu e-mail w formularzu wniosku, pozytywne rozstrzygnięcie należy osobiście odebrać w siedzibie organu.

Odmowa przyznania dodatku nastąpi w formie decyzji, która zostanie wysyłana w formie tradycyjnej.  

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł.

Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:

od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego z 2020 r.,

od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego z 2021 r.

Wysokość dodatku osłonowego:

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1150 zł/rocznie.

Wysokość dodatku osłonowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym:

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

UWAGA!!!

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.