Wykonanie Kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym

Zdjęcie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym.

Gmina Ornontowice, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 01199-6935-UM1211998/21 z dnia 22 Lipca 2021 r., zobowiązała się do realizacji operacji pn. Wykonanie kina plenerowego w Amfiteatrze Parkowym. Mającej na celu powstanie zmodernizowanej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie Ornontowice na terenie Amfiteatru Parkowego, co w przyszłości przyczyni się do wzrostu wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych w Gminie Ornontowice.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania “Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020“. Zaplanowane wskaźniki do zrealizowania wg umowy:

  • Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1.

Urząd Gminy w Ornontowicach uzyskał pomoc na wyżej wymienioną operację w wysokości
68 716,00 zł, jednak nie wyższej niż 38,12 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wzięło udział 2 oferentów. Największą ilość punktów w kryterium oceny ofert otrzymała firma TDC Polska Sp z o.o. z kwotą 186 985,00 zł.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”