Zgłoszenie Pobytu Cudzoziemca

Grafika z napisem: Zgłoszenie pobytu cudzoziemca.

Pobyt cudzoziemca zgłasza instytucja lub osoba prywatna, która powinna wypełnić druk „Zgłoszenie pobytu cudzoziemca”.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Zgłoszenie w formie papierowej należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie)
  • Gminy dostarczają powierzony dokument do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

  • Biuro Obsługi Interesanta w budynku Starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie)

WAŻNE! Osoba zgłaszająca pobyt cudzoziemca jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Starostwa Powiatowego (e-mail: kancelaria@mikolowski.pl ) lub telefonicznie na nr infolinii: +48 32 3248280 o fakcie opuszczenia lokalu przez zgłoszonego cudzoziemca.

Poniżej zamieszczamy link do Zgłoszenia Pobytu Cudzoziemca:
https://sekap.finn.pl/pzmikolow/#!/karta_uslugi/60672/karta