Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Prezentujemy obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.