Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa – strona wschodnia

Zdjęcie

W dniu 15 grudnia 2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa (strona wschodnia), tj. od ul. Bankowej do ul. Cichej, która obejmuje także budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację ruchu drogowego.

Przedmiot zamówienia w części dotyczącej budowy chodnika obejmuje wykonanie chodnika z kostki betonowej, zjazdów do posesji, wpustów ulicznych wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przejść dla pieszych z zastosowaniem elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W części kanalizacyjnej zadanie obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 490 m wraz z jego włączeniem do studni w ul. Bankowej oraz w ul. Cichej. W części dotyczącej ruchu drogowego zadanie obejmuje wykonanie nowej organizacji ruchu, oświetlenia nowych przejść dla pieszych i zabudowę znaków aktywnych.

Całkowita kwota inwestycji zaplanowana jest na ponad 2 mln złotych, a zadanie finansowane jest z trzech źródeł: budżetu Gminy Ornontowice (800 tys. zł) oraz środków zewnętrznych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (800 tys. zł) i Powiatu Mikołowskiego (400 tys. zł).

Urząd Gminy Ornontowice na bieżąco będzie informować o przebiegu prac oraz trudnościach w poruszaniu się w rejonie objętym pracami budowlanymi. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa lipca 2023 roku.