Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku

Zdjęcie wejścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach.

Zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają lokal gazem dostarczanym za pomocą sieci gazowej przez przedsiębiorstwo energetyczne mogą ubiegać się o refundację podatku VAT.

W Gminie Ornontowice realizacją zadania dotyczącego wypłaty refundacji podatku VAT zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lokal 9 nr tel. 32 235 45 03, 796 076 480.

Wnioski można składać w terminie od 1 lutego 2023 r. do 29 lutego 2024 r. (lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za 2023r.):

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: /GOPS-ORNONTOWICE/skrytka

– tradycyjnie (papierowo) w siedzibie GOPS w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek : 8:00 – 14:30

Środa : 8:00 – 16:30

Piątek : 8.00 – 12.30

– listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 43-178 Ornontowice ul. Żabik 9 /6 i 9

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez  przedsiębiorstwo energetyczne za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wraz z dowodem uiszczenia opłaty za fakturę.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W  przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

– od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku,

– od 1 sierpnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku.