Informacje na temat projektu pilotażowego „MikoMłodzi na start”

Grafika MikoMłodzi na start

Projekt będzie realizowany przez Powiat Mikołowski – Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie we współpracy z Miastem Mikołów w tym zwłaszcza MOPS w Mikołowie oraz ZGL w Mikołowie oraz Związkiem Stowarzyszeń Centrum Aktywności w Mikołowie.

Punkt doradztwa dla młodzieży z powiatu mikołowskiego będzie się mieścił w Mikołowie, przy ul. Jana Pawła II 4, w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej.

Okres realizacji projektu: 01.10.2023 r. – 31.12.2024 r.

Grupą docelową będą osoby w wieku 18-29 lat (włącznie) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Przewidziano udział 100 uczestników.

Projekt ma za zadanie przetestowanie innowacyjnej formy aktywizacji poprzez powstanie punktu wspierającego aktywizację młodych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Obejmował będzie:

– aktywizację zawodową w tym usługi poradnictwa zawodowego z komponentem stażu (MikoStaż +)

– doradztwo z zakresu pomocy społecznej

– poradnictwo psychologiczne

– poradnictwo prawno-ekonomiczne

– doradztwo w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

– doradztwo z zakresu edukacji (targi edukacyjne)

– doradztwo mieszkaniowe.

MikoStaż+ będzie innowacyjną formą aktywizacji zawodowej osób młodych zakładającą między innymi:

• standardowy wymiar stażu wynoszący 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo w okresie 6 miesięcy;

• okres trwania stażu uzależniony od potrzeb i możliwości uczestnika (od 2 tygodni do 6 miesięcy);

• elastyczne godziny dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika (od standardowych 8h dziennie po kilka godzin tygodniowo);

• zrównanie kwoty stypendium stażowego do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w przypadku standardowego stażu obejmującego minimum 160h miesięcznie);

• możliwość odbywania stażu w niepełnym wymiarze godzin przy zachowaniu prawa do stypendium wypłacalnego proporcjonalnie;

• wypłatę 50% stypendium za okres uzasadnionej nieobecności (spowodowanej np. chorobą potwierdzoną zwolnieniem lekarskim lub przysługującym urlopem);

• pokrycie kosztu badań wstępnych;

• pokrycie kosztów dojazdu;

• pokrycie kosztów opieki nad osobą zależną;

• premie dla pracodawców, którzy zdecydują się na zatrudnienie uczestnika po stażu w wysokości 1000 zł brutto

• premia dla opiekuna stażysty 500 zł brutto / miesiąc

• pełna dobrowolność realizacji stażu. Zarówno stażysta jak i organizator będzie mógł bez konsekwencji przerwać jego realizacje.

W ramach projektu przewidziano możliwość przyznania Bonu dla uczestnika. Bony będą przyznawane elastycznie wg. potrzeb w ramach wszystkich komponentów projektu – aktywizacja zawodowa/doradztwo ws. pomocy społecznej/psychologiczne/ edukacji/prawne/ ekonomiczne/ mieszkaniowe/ zdrowotne). Bony będą przyznawane w sytuacji, gdy w trakcie rozmowy z doradcą zostanie zidentyfikowana potrzeba realizacji konkretnej usługi (np. zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej, mieszkaniowej, prawnej czy ekonomiczno-finansowej), której zaspokojenie wymaga zaangażowania środków znacznie przewyższających możliwości uczestnika projektu.

Plakat informacyjny dotyczący projektu pilotażowego „MikoMłodzi na start”

Informacja przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie