Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych

Grafika z napisem: info.

Na prośbę Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, informujemy, iż w dniach od 12 do 31 stycznia 2024 r. na terenie całej Polski prowadzone jest Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie odbywa się dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Dostarcza ono informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Zebrane dane są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

W załączonej broszurze informacyjnej zawarto zestaw podstawowych informacji o badaniu, w tym o bezpieczeństwie i sposobie weryfikacji tożsamości ankietera.