Nabór do programu „SŁONECZNA GMINA ORNONTOWICE III”

Logotypy.

Wójt Gminy Ornontowice ogłasza nabór do programu „Słoneczna Gmina Ornontowice III”.

Przedmiotem realizacji projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji OZE
w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Gminy Ornontowice. Dopuszcza się również budynki w fazie budowy, które zostaną oddane do użytkowania i zamieszkałe najpóźniej do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. Możliwe jest złożenie deklaracji i dofinansowanie zakupu i montażu tylko jednej wybranej instalacji OZE tj. instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła
lub magazynu energii.

Limity dofinansowania do kosztów instalacji:

1. Instalacje fotowoltaiczne – limit grantu wyniesie 85% wydatków na instalację brutto
i jednocześnie nie przekroczy kwoty 4 000 zł brutto na każdy 1 kWp mocy zainstalowanej instalacji (dobór do faktycznych potrzeb), przy jednoczesnym górnym limicie wartości pojedynczego grantu nie więcej niż 20 000 zł.

2. Pompy ciepła – limit grantu wyniesie 85% wydatków na instalację brutto nie więcej
niż 30 000 zł.

3. Magazyny energii do obsługi już istniejących instalacji fotowoltaicznych – limit grantu wyniesie 85% wydatków na instalację brutto nie więcej niż 15 000 zł.

4. Karta doboru instalacji – limit grantu wyniesie 85% wydatków brutto nie więcej niż 300 zł, rozliczane wyłączenie w przypadku realizacji instalacji OZE w ramach grantu.

Warunki udziału w projekcie:

1. Grantobiorca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości i mieć w niej udział przynajmniej 50%. Jeśli udział jest mniejszy, wówczas współwłaściciele występują wspólnie w taki sposób by reprezentować nie mniej niż 50% udziału w nieruchomości.

2. Grantobiorca będzie wykorzystywał instalację OZE jedynie na potrzeby socjalno-bytowe.

3. Z projektu wykluczone są nieruchomości, które brały udział w projekcie „Słoneczna Gmina Ornontowice II”.

4. Instalacja musi zostać zrealizowana po dacie podpisania umowy o powierzenie grantu. Przewidywany termin podpisywania umów o powierzenie grantu to III / IV kwartał 2024 r. Grantobiorca we własnym zakresie wybiera Wykonawcę instalacji, a następnie przedkłada grantodawcy dokumenty pozwalające rozliczyć grant.

5. Dopuszcza się złożenie tylko jednej deklaracji na jeden budynek mieszkalny, podłączony
do jednego głównego licznika energii. Gdy na jednej nieruchomości znajduje się więcej niż jeden wyodrębniony lokal mieszkalny, możliwe jest złożenie deklaracji dla każdego z tych lokali pod warunkiem, że każdy z nich przyłączony jest do oddzielnego głównego licznika energii elektrycznej.

6. Z projektu wyklucza się nieruchomości lokalowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza, za wyjątkiem gdy wydzielona powierzchnia na działalność gospodarczą lub rolniczą posiada odrębne przyłącze i możliwe jest podłączenie instalacji wyłącznie
pod przyłącze przeznaczone na cele socjalno-bytowe.

7. Posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą uczestniczyć w niniejszym projekcie
pod warunkiem nie przewymiarowania instalacji fotowoltaicznej, licząc zarówno produkcję energii z instalacji wnioskowanej jak i już istniejącej.

8. Warunki dopuszczenia do udziału w projekcie muszą być spełnione także w okresie trwałości projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i wysokości finansowania, wymagań jakie powinny spełniać panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii zapisane są w Regulaminie, który stanowi załącznik do niniejszej informacji. Z Regulaminem można zapoznać się także na stronie internetowej Gminy www.ornontowice.pl oraz w pokoju nr 320, w godzinach pracy Urzędu Gminy Ornontowice.

Termin naboru: 05.02-08.03.2024 do godz. 13.00.

Aby przystąpić do naboru w programie należy złożyć deklarację, która stanowi załącznik
do niniejszej informacji. Deklaracja jest dostępna także w pokoju nr 320 tut. Urzędu.

Wraz z deklaracją należy złożyć:

– kopię dokumentu wskazującego na prawo do dysponowania nieruchomością;

– oświadczenie współwłaścicieli (w przypadku, gdy osoba składająca deklarację ma udział
w nieruchomości mniejszy niż 50%);

– oświadczenie dla budynków w budowie (tylko w przypadku budynków nieoddanych
do użytkowania);

– kopie faktur na dostawę energii elektrycznej za ostatni rok (za wyjątkiem budynków w budowie);

– kartę doboru instalacji OZE;

– oświadczenie w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W jaki sposób można złożyć dokumenty:

– w Urzędzie Gminy Ornontowice – Biuro Obsługi Stron (pokój nr 111 na parterze) w godzinach pracy tut. Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Słoneczna Gmina Ornontowice III”;

– przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a, 43 – 178 Ornontowice (decyduje data nadania w placówce pocztowej);

– przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Ornontowice ePUAP: /gwornontowice/skrytka (decyduje data rejestracji w systemie). Przed wysłaniem deklaracji w wersji elektronicznej należy go podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Procedura przyznawania grantów dla mieszkańców będzie możliwa jedynie po uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Ornontowice w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Katowicach ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego
na lata 2021-2027.

Wszelkie sprawy dotyczące wyjaśnień w kwestiach naboru i realizacji projektu grantowego “Słoneczna Gmina Ornontowice III” można uzyskać pod numerem telefonu: 32 33-06-268
lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: inwestycje@ornontowice.pl.