Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Poniżej zamieszczamy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ornontowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: