Debata nad Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2023 rok

Grafika z napisem: RAPORT O STANIE GMINY ZA 2023 ROK.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Ornontowice zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja br. przedstawić Radzie Gminy Ornontowice Raport o stanie gminy za rok poprzedni. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy za rok 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Rada Gminy rozpatruje Raport podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Sesja ta zwołana została na dzień 23 maja 2024 r.
Nad przedstawionym przez Wójta Raportem o stanie Gminy Ornontowice za 2023 rok przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni. W debacie nad Raportem mogą zabierać głos również mieszkańcy Gminy Ornontowice. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 22 maja 2024 r. do godz. 17:00.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15 osób.
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

W załączeniu:
Link do treści raportu (BIP): https://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/35237848?version=1.0

Zgłoszenie do dyskusji w debacie: