Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Jeśli nagle zamknięto żłobek, przedszkole, czy szkołę rodzic może zostać w domu z dzieckiem i skorzystać z zasiłku opiekuńczego. Wystarczy złożyć do pracodawcy oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu takiej placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

– Aby skorzystać z tego świadczenia ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a sytuacja zamknięcia placówki rzeczywiście jest nieprzewidziane – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale także tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracujący na umowie zlecenie lub w prowadzą własną działalność gospodarczą.

Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki chorobowej i przerwanie działalności na czas sprawowania opieki. – Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia – dodaje rzeczniczka.

Rodzic chcący uzyskać taki zasiłek musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek Z-15 A i dołączyć do niego oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka,przedszkola lub szkoły.

Uwaga: Wniosek o zasiłek opiekuńczy (Z-15A), należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem.

Jeśli zasiłek będzie wypłacany przez ZUS dodatkowo należy złożyć wypełnione przez płatnika składek zaświadczenie:

na druku Z-3 – dla pracownika,

na druku Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą składa zaświadczenie na druku Z-3b do stwierdzenia uprawnień do zasiłku.

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

– Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej bądź opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Za ten okres przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek, czyli pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji – zaznacza rzecznik.

Decyzja lub zwolnienie lekarskie

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Ponadto jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

– W przypadku gdy ubezpieczony (dobrowolnie powstrzyma się od pracy) i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby – wyjaśnia rzeczniczka.

Zasiłek opiekuńczy

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka. – Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki – tłumaczy Kopczyńska.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek

Od 8 marca 2020 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje m. in. w przypadkach:

-gdy nie nastąpi nieprzewidziane zamknięcie placówki, do której uczęszcza dziecko (dzieci nadal są przyjmowane do tej placówki), a rodzic sam zadecyduje, że nie wyśle dziecka do tej placówki(np. w reakcji na apel dyrektora placówki),

-gdy placówka, do której uczęszcza dziecko, przyjmie dziecko, ale następnie zażąda jego odebrania z powodu stanu zdrowia, chyba że rodzic dziecka otrzyma zaświadczenie lekarskie z tytułu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem albo decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wydaną przez inspektora sanitarnego (wówczas rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego),

-gdy placówka, do której uczęszcza dziecko odmówi przyjęcia tego dziecka z powodu obawy przed zakażeniem, chyba że zostanie wystawiona decyzja inspektora sanitarnego (wówczas rodzic uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego).

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

W kwietniu emeryci i renciści otrzymają list z ZUS. W kopercie znajdą dwie decyzje: jedna będzie dotyczyła wysokości nowej emerytury, a druga będzie informowała o przyznaniu tzw. „trzynastej emerytury”.

Już za miesiąc w swoich skrzynkach pocztowych emeryci i renciści znajdą list z ZUS, w którym otrzymają dwie decyzje. Z pierwszej dowiedzą się o zwaloryzowanej marcowej emeryturze. W drugiej będzie informacja dotyczącą dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli „trzynastej emerytury”, która na konta emerytów trafi w kwietniu. – Po przeanalizowaniu kosztów, podjęto decyzję, by do naszych świadczeniobiorców te informacje wysłać jednym listem, zamiast w dwóch przesyłek. Wysyłka rozpocznie się już w kwietniu – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Waloryzacja już się rozpoczęła

Świadczeniobiorcy, których terminy wypłat emerytur i rent mają ustalony na 1,6, 10. dzień miesiąca już otrzymali wyższe, zwaloryzowane, świadczenie. W tym roku, tak jak w poprzednim, podwyżka jest kwotowo – procentowa. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 103,56%. Nie każdy jednak powinien spodziewać się podwyżki poprzez pomnożenie przez ten współczynnik wysokości swojego świadczenia. Jeżeli więc w wyniku pomnożenia emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy lub renty rodzinnej przez wskaźnik waloryzacji otrzymamy kwotę podwyżki niższą niż 70 zł brutto, to waloryzacja wyniesie wtedy właśnie 70 zł. Z gwarantowanej kwoty waloryzacji skorzystać mogą tylko te osoby, które mają prawo do minimalnej emerytury, co oznacza, że muszą mieć staż ubezpieczeniowy równy 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, lub pobierają emeryturę w co najmniej minimalnej wysokości (do 29 lutego było to 1100 zł brutto).

W kwietniu „emerytura plus”

– Wraz z kwietniowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają tzw. „trzynastą emeryturę”. Jej wysokość to 1200 zł brutto, czyli tyle co najniższa gwarantowana emerytura. Przyznanie tego świadczenia jest automatyczne, podobnie jak w przypadku waloryzacji, nie trzeba składać wniosku w tej sprawie – wyjaśnia rzeczniczka.

Dla kogo „13 emerytura”

Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do: emerytury – w tym emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe i emerytury częściowe, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty wypadkowej, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

„13. emeryturę” otrzymają osoby, które miały ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 31 marca 2020 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe. ZUS wypłaci je także tym osobom, w sprawie których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające prowadzące do przyznania świadczenia (np. emerytury lub renty), o ile prawo do wypłaty będzie obejmować 31 marca 2020 r.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa śląskiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie informuje, że rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Hasło przewodnie tego całorocznego święta brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Więcej informacji na stronie internetowej https://rokroslin.pl/

Ponadto WIORiN informuje, że od 14 grudnia 2019 r. obowiązują nowe przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roślin. Ze względu na zwiększony zakres roślin objętych nowymi przepisami prawa rejestracji będą podlegać także podmioty, które dotychczas takiej rejestracji nie podlegały. Informacje na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w Pszczynie

Dnia 6 marca br., na adres Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (w wersji papierowej) oraz elektronicznie na adres konsultacje.cpk@cpk.pl, zostało przesłane Stanowisko nr 1/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwała Rady Gminy nr XVI/137/20 również z 27 lutego 2020 r., dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wraz z ww. dokumentami wysłane zostały kopie list osób uczestniczących w poparciu protestu przeciwko planom przebiegu linii kolejowych. W ramach akcji zebrano 1440 podpisów. Uwagi zostały również złożone za pośrednictwem formularza online.

Natomiast wcześniej, 4 marca br., Stanowisko Wójta wysłane zostało do Marszałka Sejmu, Senatu, Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a Uchwała Rady Gminy wysłana do Posłów i Senatorów z naszego regionu.

Do góry