Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

I. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0382.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018 r.

zarzadzenie_terminy_rekrutacja_przedszkole

II. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice – określa Zarządzenie Nr 0050.0383.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 30 stycznia 2018 r.

zarzadzenie_terminy_rekrutacja_szkola_podstawowa

III. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w naborze do przedszkola publicznego i klas pierwszych szkoły podstawowej.

1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli – zgodnie z art. 131 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.):

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;

  2. niepełnosprawność kandydata;

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.”

Kryteria na drugim etapie edukacyjnym do przedszkola publicznego dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXXI/265/17 Rady Gminy Ornontowice z dniz 26 kwietnia 2017 r.

uchwala_kryteria_przedszkole

2. Rekrutacja do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych – zgodnie z art. 133 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.):

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się”.

Kryteria naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów – określa uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dniz 22 lutego 2017 r.

uchwala_kryteria_szkola_podstawowa

Pełną informację nt. postępowania rekrutacyjnego wraz ze wzorami dokumentów można uzyskać u Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.

Od lutego br. PUNKT KONSULTACYJNY będzie czynny:

Psycholog – Pani Mariola Kujańska
(1 i 3 poniedziałek miesiąca godz. 16.00-18.00)

Psycholog – Pani Dominika Liszka
(1 i 3 wtorek miesiąca godz. 16.00-18.00)

Prawnik – Pani Joanna Swadźba
(1 i 3 środa miesiąca godz. 16.15-18.15)

Z porady skorzystać mogą osoby uzależnione, członkowie ich rodzin, sprawcy oraz ofiary przemocy oraz inne osoby mające problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne. Dodatkowych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9
(tel. 32 235-45-03, 794-403-158, 796-076-480).

W ostatnich dniach w Ornontowicach zostały uruchomione czujniki jakości powietrza, które zostały zainstalowane na budynkach zaplecza boisk Orlik przy ul. Akacjowej i ul. Okrężnej oraz na budynku Urzędu Gminy.
Zakup dwóch czujników sfinansowała Gmina, a trzeci zakupiony został z funduszy powiatu, który sfinansował również montaż na terenie każdej z pięciu gmin powiatu mikołowskiego jednego czujnika.
Sensory jakości powietrza na bieżąco mierzą poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza a dane te są wizualizowane na mapie online.
Aktualne informacje o stanie jakości powietrza można także monitorować na stronie Airly lub za pomocą aplikacji w wersji mobilnej na Androida oraz iOS-a dostępnej na platformach Google Play i App Store.
Aktualne pomiary z terenu Ornontowic
https://map.airly.eu/pl/#latitude=50.17074&longitude=18.77564

Czujniki jakości powietrza

 

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że w dniach od 5.02.2018 r. do 7.02.2018 r. w godz. od 16:00 do 19:00 w budynku GKS Gwarek przy ul. Zwycięstwa 7B będzie można odebrać kompostowniki.

Mieszkaniec, który zgłosi się po odbiór kompostownika zobowiązany będzie na miejscu do podpisania umowy użyczenia. Do każdego kompostownika zostanie dołączona instrukcja montażu oraz instrukcja obsługi i kompostowania.

Kompostowniki zostały dostarczone w opakowaniach kartonowych o wymiarach dł.: 94 cm, szer.: 30cm, wys.: 42 cm; waga 17,5 kg. Pod w/w budynek będzie można podjechać samochodem.

O przyznaniu 300 szt. zakupionych kompostowników zadecydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są od początku września 2017 r. Mieszkańców, którzy jeszcze się nie zapisali, a mają możliwość postawienia kompostownika na własnej posesji, zachęcamy do zapisywania się. Przypominamy, że zapisać się można osobiście w Zakładzie Gospodarki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy (pok. nr 413) bądź dzwoniąc na numer (32 235-45-45).

Do góry