Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek

W dniach 6-8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca) dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I. Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może nastąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Zgodnie z założeniami organizatora, pomimo całodobowego trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk modulowany trwający 3 minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający 3 minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie

Przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec 2017 r.

Okres zatrudnienia: 12.06.2017 do 31.12.2017 r. (z możliwością kontynuowania umowy)

1.Wymagania konieczne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie:

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

2.Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

3.Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a) empatia,

b) komunikatywność,

c) odpowiedzialność,

d) kreatywność,

e) obowiązkowość,

f) rzetelność,

g) zaangażowanie i odporność na stres,

h) zdolności organizacyjne.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

– współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp.,

– pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo – wychowawczych,

– pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

– merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

– motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 700 a 2100, ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 700 a 2100 –  zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę (jeśli zajdzie taka potrzeba) w soboty.

5.Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,

b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie/zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żabik 9 lok 6i9

43-178 Ornontowice

w terminie do 09.06.2017 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 13.00)

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

W okresie od 29 do 31 maja 2017 r. pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej przeprowadzą odczyty wodomierzy głównych w Państwa budynkach w celu  rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierzy, odczyt nastąpi zdalnie bez wchodzenia na Państwa posesje.

Ze względu na wagę rocznego rozliczenia za zużytą wodę proszę o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytów wodomierzy lub telefoniczne umówienie  czasu przeprowadzenia odczytu.

 

Wójt Gminy Ornontowice

Kazimierz Adamczyk

Do góry